Pokemony
Data Temat
2007-04-19 13:24 Pokemony Legendarne
2007-03-07 18:26 Pokemony typu elektrycznego.
2007-03-07 18:25 Pokemony typu walki.
2007-03-07 18:25 Pokemony mieszane.
2007-03-07 18:24 Pokemony ogniste.
2007-03-07 18:24 Pokemony typu ciemności, psychiki, duchy.
2007-03-07 18:23 Pokemony typu smoczego.
2007-03-07 18:23 Pokemony typu latającego, normalnego, rasowego.
2007-03-07 18:22 Pokemony typu lodowego, wodnego.
2007-03-07 18:22 Pokemony typu stalowego, kamiennego i ziemnego.
2007-03-07 18:21 Pokemony typu roślinnego, trawiastego, trucizny, robaczego.